Till innehållet

Förmedlingsrörelsens ansvar

I Finland är fastighetsförmedling strängt reglerad, och den övervakas av våra regionförvaltnings- och konsumentmyndigheter. Alla fastighetsförmedlare på Sb-Hem följer anvisningen om god förmedlingssed(Öppnas i nytt fönster, Du dirigeras till en annan tjänst) av Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen (KVKL). 

Förmedlingsrörelsernas centrala lagstadgade skyldigheter är informations- och utredningsskyldigheterna. Uppdragsgivaren, dvs. säljaren av bostaden eller fastigheten, ska komma överens om alla omständigheter som hänför sig till försäljningen av bostaden i ett skriftligt uppdragsavtal, i vilket alla uppgifter om objektet för köpet som uppdragsgivaren känner till antecknas. Enligt lagen har förmedlingsrörelsen redan innan ett avtal ingås upplysningsplikt gentemot uppdragsgivaren gällande omständigheter som kan påverka ingåendet av avtalet, till exempel skattemässiga omständigheter. Upplysningsplikten gäller under hela avtalsförhållandet. 

Upplysningsplikt och anmälningsskyldighet

Förmedlingsrörelsen har upplysningsplikt även gentemot uppdragsgivarens motpart, dvs. köparen av bostaden. Förmedlingsrörelsen ska informera uppdragsgivarens motpart om alla omständigheter som påverkar eller kan påverka köpbeslutet. Förmedlingsrörelsen kan också bli skyldig att under försäljningsprocessen göra utredningar, särskilt om vissa oklara omständigheter som gäller objektet kräver ytterligare utredningar eller kontroller. 

Om förmedlingsrörelsen inte fullgör sina skyldigheter noggrant och detta orsakar skada för parterna i köpet har förmedlingsrörelsen skadeståndsansvar. För eventuella skadesituationer ska förmedlingsrörelsen ha en giltig ansvarsförsäkring.  

Förmedlingsrörelsen har inte samma ansvar för köpeobjektet som säljaren som vanligen har prisavdragsansvar. 

Möjliga problemsituationer

Det gäller alltid att försöka lösa problemsituationer genom förhandlingar. Tyvärr är det inte alltid möjligt att finna en enhällig uppfattning om föremålet för tvisten eller omfattningen av skadan, och därför måste man eventuellt ty sig till en utomståendes uppfattning för att avgöra frågan. 

Om en tvist mellan en förmedlingsrörelse och en konsument inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten föra ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande. Innan konsumenten för ett ärende till konsumenttvistenämnden ska denne kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Tvister kan alltid avgöras även i domstol.