Till innehållet

Vanliga frågor om mäklararvoden

Mäklararvodet baserar sig alltid på mäklarens bedömning av hur och med vilka åtgärder det saluförda objektet kan säljas till bästa möjliga pris. När man säljer en bostad är det värt att i första hand alltid välja en lämplig mäklare för objektet och inte söka det förmånligaste mäklarvodet.

Vad är mäklararvodet och vem betalar det?

Mäklararvodet är det arvode som betalas till fastighetsförmedlingsföretaget för försäljningen av bostaden. Innehållet i försäljningsuppdraget och det arvode som ska betalas avtalas med bostadsförsäljaren när uppdragsavtalet ingås. Arvodet betalas av bostadsförsäljaren i samband med köpet. Undantaget är ett köpuppdrag, där mäklararvodet betalas av köparen.

Hur fastställs mäklararvodets storlek?

Mäklarens eller förmedlingsbyråns arvode varierar och kan vara antingen procentuellt eller fast, beroende på köpeobjektet och köpesumman. Det väsentliga är vad arvodet omfattar. I praktiken omfattar arvodet allt försäljnings- och marknadsföringsarbete som försäljningen av objektet kräver. Enkel eller krävande försäljning av objektet påverkar det slutliga mäklararvodet.

Vad är minimipremien?

I synnerhet vid försäljning av förmånliga bostadsaktier och fastigheter kan man använda en så kallad minimipremie, såsom 3 500 €. Till mäklarens arbete hör uppgifter som tar lika länge, vare sig det är fråga om en mormorsstuga som kostar 30 000 euro eller en enrummare som kostar 100 000 euro och som ägs av ett dödsbo med 30 delägare. Arvodet täcker den tid som går åt till försäljning och marknadsföring, åtgärder och kostnader, men de separata tjänsterna kan också prissättas separat. Det finns inga bestämmelser om ett minimiarvode, utan det kan varje förmedlingsbyrå fastställa själv beroende på objektet och dess arbetsmängd.

Vad omfattar mäklararvodet?

Mäklararvodet täcker vanligtvis allt nödvändigt försäljnings- och marknadsföringsarbete som krävs för att sälja objektet, med undantag för dokumentkostnader. Separatutgifter kan antingen faktureras separat, eller ingå i ett arvode som inkluderar allt. Tilläggstjänster, såsom exempelvis drönare eller styling, prissätts vanligen separat.

Vad innebär bostads- eller fastighetsförmedling i praktiken?

I allmänhet utarbetas en skriftlig försäljningsplan om hur försäljningsobjektet ska börja marknadsföras och säljas. Till mäklarens uppgifter hör att skaffa alla fastighetens handlingar, såsom lagfartsbevis, gravationsbevis, fastighetsregisterutdrag, kartor, tillståndshandlingar samt eventuella handlingar i anslutning till byggrätten av kommunen. I fråga om bostadsaktier levererar disponentbyrån handlingarna, såsom disponentintyget samt bostadens och bostadsaktiebolagets uppgifter. Mäklarens uppgift är att skaffa uppgifter såväl av disponenten som av objektets ägare. Om uppgifterna är motstridiga ska mäklaren använda sin särskilda skyldighet att kontrollera information och utreda uppgifterna exempelvis av olika myndigheter.

Dessutom sköter mäklaren fotograferingen av objektet, arrangerar styling och genomför en virtuell visning, om man har kommit överens om detta. Mäklarens arbete omfattar insamling av uppgifter, marknadsföring, visningar, anbudsförhandlingar samt genomförande av det egentliga köpet i samarbete med säljaren, köparen och banken. Kostnader uppstår när ett objekt marknadsförs i portaler, tidningar eller sociala medier. Bostaden kan också marknadsföras genom att dela ut flygblad i närområdet.

Hur mycket påverkar mäklararvodet valet av mäklare?

Enligt vår erfarenhet söker bostadsförsäljare i första hand en lämplig mäklare och konkurrensutsätter inte det billigaste mäklararvodet. Folk är visserligen intresserade av arvodet, men det är inte det viktigaste kriteriet vid valet av mäklare. Kunden söker vanligen en viss typ av mäklare. När egendomen är bunden till bostaden är det inte ens meningsfullt att tänka på vem som säljer den billigast. Jag uppmanar till att lita på mäklarens yrkesskicklighet och bedömning av ett lämpligt mäklararvode.

Varför betala till en mäklare?

Mäklare har yrkeskunskap och ett stort ansvar för köpets laglighet, vilket du betalar för. Du behöver alltså inte axla allt ansvar ensam. Köpande kunder ställer exempelvis inte sådana frågor till säljaren som de vågar ställa till mäklaren. Mäklarens uppgift är att med hjälp av sin yrkesskicklighet sörja för både säljarens och köparens rättigheter. Den här skyldigheten har mäklaren redan med stöd av God förmedlingssed. Hen är en neutral person mellan köparen och säljaren, vilket är fördelaktigt med tanke på rättsskyddet i konfliktsituationer. En bra mäklare kan få upp till 10 % bättre pris för din bostad. Det är just därför mäklaravgiften, exempelvis 3,5 %, är väldigt låg jämfört med vad du kan få hjälp med av en professionell mäklare, exempelvis i dagens utmanande marknadsläge. Mäklaren har ett register över köpande kunder och den bästa marknadskännedomen.

Vad lönar det sig att beakta vid valet av mäklare?

Jag skulle granska mäklarens referenser och hämta några rekommendationer. Jag skulle också fundera på om mäklaren har tillgång till ett större nätverk som stöd för försäljningen eller om hen säljer ensam. På Sb-Hem har vi ett mäklarnätverk som täcker hela Finland och en gemensam försäljning som stöder försäljningen av bostaden, oavsett vem som är mäklaren. En bra fastighetsmäklare är värd sitt mäklararvode och ger både säljaren och köparen en positiv bild.

Varje Sb-Hems kontors prislista finns på respektive kontors egen sida.

Ta kontakt

Fyll i formuläret och välj den Sb-Hem-kontor du önskar från dra menyn. Vår mäklare kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Att skicka in formuläret binder dig inte till något.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.