Till innehållet

Att köpa bostad

Drömmer du om en egen lägenhet? Med ett belopp som motsvarar hyran kan du avkorta lånet för din egen bostad och därmed betala bostaden till dig själv. Dessutom behöver den som köper sin första bostad inte betala överlåtelseskatt för förvärvet. Vi har samlat viktig information till stöd för ditt beslut att skaffa en egen bostad.

Var börjar man planera för att köpa en bostad?

Att köpa en bostad, och särskilt sin första bostad, är ett av livets största beslut. Saker att överväga är till exempel bostadens läge, antalet rum och särskilda behov, såsom balkong eller bastu. Redan under planeringsfasen är fastighetsmäklaren som expert på bostadsaffärer till stor hjälp, särskilt för den som köper sin första bostad. Mäklaren ska se till att köpet sker i enlighet med lagar och förordningar och att bostadsaffären är säker för bägge parter. Alla fastighetsmäklare på Sb-Hem har åtagit sig att följa anvisningen om God Förmedlingssed(Öppnas i nytt fönster, Du dirigeras till en annan tjänst). Dessutom kan du, om det inte finns någon bostad på marknaden som överensstämmer med dina önskemål, när som helst lämna ett köpuppdrag(Du dirigeras till en annan tjänst) till mäklarna hos Sb-Hem. 

Hur mycket får bostaden kosta?

När du har funderat över din bostads läge och egenskaper är det dags att titta på ett lämpligt prisspann. Leta efter bostäder i lämplig storlek i de bostadsområden du valt ut, så att du lär dig mer om bostädernas prisnivå. Se inte bara till bostadens pris utan även till de månatliga löpande kostnaderna, såsom finansierings- och skötselvederlag samt vattenavgift. Dessa kostnader specificeras alltid i euro i bostadsdeklarationen. Uppfattningen om de månatliga boendekostnaderna stödjer dig i din diskussion med banken. Utöver lånekostnader och boendekostnader för den bostad som ska köpas beaktar banken även andra levnadskostnader jämte oväntade utgifter för att kunna bestämma storleken på ett lån som lämpar sig just för dig.

Hur ansöker jag om lån från banken?

Kontakta banken för att komma överens om en personlig låneförhandling. Sb-Hem bedriver ett nära och konfidentiellt samarbete med Sparbanken(Du dirigeras till en annan tjänst) och bankens experter ger dig råd och hjälper dig gärna att hitta en finansieringslösning som passar just dig. På banken får du veta mer om ett hur stort lån du kan få och på vilka villkor. Med bankens experter kan du närmare diskutera bland annat hur mycket den månatliga amorteringen av lånet skulle vara, till vilken ränta lånet skulle bindas, hur mycket eget kapital som skulle finnas tillgängligt och hur lång återbetalningstid som ska bestämmas för lånet. Om du inte har ett tillräckligt stort eget kapital, behövs det en säkerhet för lånet.Sparbankens bostadslån(Du dirigeras till en annan tjänst) är flexibelt och beaktar din livssituation. Du kan till exempel hålla amorteringsfria månader, om du vill. En amorteringsfri månad avser en månad då du inte avkortar ditt lån, utan bara betalar ränta på lånet till banken.  När villkoren för lånet uppfylls kan banken ge dig ett lånelöfte. I och med lånelöftet förbinder du inte dig att ta ett lån, men när du fått löftet kan du börja leta efter den bostad du önskar, eftersom du vet att banken har lovat att bevilja dig ett lån när en lämplig bostad dyker upp. Observera dock att lånelöftet gäller under en begränsad tid, vanligen tre månader, varefter löftet måste sökas på nytt hos banken. 

Om du är mellan 15 och 39 år, kan du också få ett BSP-lån(Du dirigeras till en annan tjänst). Du kan få ett BSP-lån till låg ränta när du har sparat minst 10 % av köpeskillingen för bostaden och uppfyller de övriga BSP-villkoren. 

Vad ska jag göra när jag hittar drömbostaden?

Innan du lämnar ett anbud ska du noggrant studera dokumentationen om försäljningsobjektet. Ta åtminstone reda på lägenhetens eller fastighetens egenskaper och skick samt utförda och förestående reparationer. Fråga om det har gjorts en konditionsbesiktning av bostaden och fundera över huruvida det föreligger skäl att göra en besiktning. Ta också reda på om bostaden eller fastigheten är belägen på egen eller hyrestomt. I fråga om nya objekt lönar det sig att beakta de skuldandelar som hänför sig till bostaden, ofta till och med stora skuldandelar.

På lång sikt är det också viktigt att veta vad som eventuellt planeras i bostadens omgivning. Du kan bekanta dig med planläggningssituationen via webbsidorna hos kommunen eller staden där bostadsområdet är beläget. Mäklaren känner ofta också till planläggningsplanerna och besitter en sakkunskap som det är bra att anlita för att bilda sig en uppfattning om bostadsområdets framtidsutsikter. 

Vad ska jag beakta innan jag lämnar ett köpeanbud?

Bestämmelser om bostadsköp finns i lagen om bostadsköp i fråga om bostadslägenheter och bestämmelser om fastighetsköp i jordabalken i fråga om fastigheter. Säljaren är skyldig att informera förmedlaren om de fel och brister i bostaden som säljaren känner till och förmedlarens uppgift är att informera potentiella köpare om bristerna. Köparen å sin sida är skyldig att noggrant bekanta sig med bostaden innan anbudet lämnas in. Vi gör upp en lista över saker som ska kontrolleras och redas ut innan du lämnar ett köpeanbud. Det är viktigt att du noggrant har bekantat dig med bostaden eller fastigheten, men också med handlingarna och bakgrundsinformationen om bostaden.

Hur lämnar jag ett bud?

När du har fått ett lånelöfte från banken och noggrant har tagit del av objektets handlingar är det dags att lämna ett anbud. Alla delar av anbudet ska fyllas i noggrant tillsammans med mäklaren. Köpeanbudet görs skriftligen och är alltid bindande. I köpeanbudet antecknas hur länge köparen är beredd att vänta på säljarens svar på anbudet. Under den avtalade giltighetstiden kommer säljaren att fatta beslut om ditt anbud. Säljaren kan acceptera eller avvisa ditt anbud eller ge dig ett nytt bud, dvs. ett motbud. Säljarens motbud annullerar ditt anbud, vilket innebär att motbudet inte längre är bindande för dig som budgivare. Motbudet är säljarens förslag att till exempel höja köpeskillingen du erbjuder eller att säljaren framför en annan syn på friställandet av bostaden än du. Du kan acceptera eller avvisa ett motbud, om du vill.

Om säljaren eller köparen vägrar att förhandla om affären efter det att anbudet har godkänts, kan standardersättningen enligt lagen om bostadsköp (bostadsaktier) uppgå till högst 4 % av köpeskillingen.

Hur går bostadsaffären till?

Säljaren har godkänt ditt bud, det är dags för bostadsköp. Fastighetsmäklaren upprättar köpebrevet på basis av uppgifterna i det godkända anbudet. Av köpebrevet framgår alla köpevillkor, såsom köpeobjektet, säljarens och köparens uppgifter, pris, uppgifter om bostadens friställande, etc. Köpebrevet ska lämnas till säljaren, köparen och bankerna i god tid före köptillfället. Själva köptillfället sker vanligen på köparens bank, där säljaren, köparen och förmedlaren är närvarande. Vid tillfället går man igenom köpebrevet igenom jämte köpevillkoren och parterna undertecknar köpebrevet.

Allt populärare har det blivit att handel med bostadsaktier försiggår som e-handel. Handelsparterna samlas då inte i en bank, utan allt sköts med hjälp av ett elektroniskt system (Dias-affär). 

Ett köp av fastighet på egen tomt som exempelvis ett egnahemshus, kräver närvaro av ett offentligt köpvittne.

Efter köpet ska du lämna flyttningsanmälan till Digi- och befolkningsdataverket senast inom en vecka efter ändringen och ingå ett hemförsäkrings- och elavtal.

Hur mycket ska vi betala i överlåtelseskatt?

Överlåtelseskatteprosentterna ändrades från och med den 1.1.2024

Från och med den 1.1.2024 sänktes överlåtelseskatten för fastigheterna från 4 % till 3 % och för aktiebostäderna från 2 % till 1,5 %. Den nya lagen tillämpas dock för köp som gjorts den 12 oktober 2023 eller senare. Skatteförvaltningen betalar tillbaka överlåtelseskatten med ränta till dem som betalat extra överlåtelseskatt under slutet av år 2023. Skatteprocenten fastställs enligt den datum som köpebrevet skrivits under.

Överlåtelseskatt ska betalas i samband med bostadsköpet. Bostadsaktiebolags och (fastighetsbolags) överlåtelseskatt utgör 1,5 % av den skuldfria köpeskillingen. Sådana objekt är till exempel höghus- eller radhusaktier, affärslokal, bilplats, lager, golfaktie, semesteraktie och båtplats. I ovan nämnda affärer där mäklare är delaktig ska överlåtelseskatten betalas i samband med köpet.

Vid handel med fastigheter och byggnader utgör överlåtelseskatten 3 % av den skuldfria köpeskillingen. Detta gäller till exempel tomthandel och därmed eventuellt belägna byggnader såsom egnahemshus eller markområde och eventuellt sommarstuga (även outbrutna områden och bestämda delar), byggnad eller konstruktion. Anvisningar för ansökan om lagfart på fastighetsköp och inskrivning av arrenderätt samt för betalning av överlåtelseskatt får du av fastighetsmäklaren, lantmäteriverket(Du dirigeras till en annan tjänst) eller köpvittnet.

Vid köp av en fastighet har du huvudsakligen sex månader på dig att betala överlåtelseskatten till skillnad från betalning av skatten vid köp av en bostadsaktie via en fastighetsförmedlare, då överlåtelseskatten ska betalas vid köptillfället. Om kriterierna för förstabostadsköpare uppfylls i ditt fall, slipper du betala överlåtelseskatt. En anmälan om köp av bostad ska trots detta göras till skattemyndigheten.

Överlåtelseskattfriheten upphörde helt för förstabostadsköparna

Överlåtelseskattefriheten för förstabostadsköpare upphörde den 1 januari 2024.