Till innehållet

Terminologi och förkortningar inom fastighetsförmedlingen

AFM

Legitimerad fastighetsmäklare som har avlagt ett skriftligt AFM-prov som ordnas av Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov. Endast AFM har rätt att använda beteckningen fastighetsmäklare.

AHM

Legitimerad förmedlare av hyreslägenheter är den som har godkänts i ett skriftligt AHM-prov som ordnas av Centralhandelskammarens nämnd för mäklarprov.

Försäljningsförhandlare

Andra förmedlare som inte är AFM fastighetsmäklare använder yrkesbeteckningarna försäljningsrepresentant, försäljningskonsult eller andra motsvarande benämningar för försäljare.

KED

Examen för fastighetsrepresentant.

KiAT/KiLAT

Fastighetsförmedlingsbranschens yrkesexamen (KiAT)
Yrkesexamen i fastighetsförmedling – affärsverksamhet (KiLAT)

YKV

Högre fastighetsförmedlarexamen.

AKA

En auktoriserad fastighetsvärderare är en av Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd godkänd sakkunnig. En auktoriserad värderare är till hjälp när det behövs en objektiv och sakkunnig bedömning till exempel vid de mest krävande fastighetsköpen, bedömning av säkerheter, bokslut, uthyrningar, avvittring och arvskifte samt i tvistemål. Den auktoriserade värderaren fastställer fastighetens värde utifrån uppdraget och upprättar ett skriftligt värderingsutlåtande.

Köpvittne

Köpvittnet kontrollerar identiteten på alla dem som undertecknar överlåtelsehandlingar för fastigheter innan den egentliga överlåtelsehandlingen undertecknas.

Därefter bekräftar köpvittnet med sin underskrift överlåtelsehandlingen för tomten och annan fastighet (t.ex. köp, byte, gåva) i närvaro av alla undertecknare av överlåtelsehandlingen. Köpvittnet ska även fastställa föravtal som gäller fastigheter.

Utan bekräftelse över köp är överlåtelsen ogiltig och köparen kan inte få lagfart på fastigheten. Bekräftelse kan lämnas endast av köpvittnet.

Varubesiktningsman

Parterna i köpet kan vid en tvist behöva en varubesiktningsman som hör till de bästa fackmän inom sitt område och är opartiska experter som har till uppgift att utföra teknisk granskning av varor eller tjänster. De verkar under tillsyn. Besiktningsmännen ska gå till väga med omsorg och absolut opartiskhet i enlighet med bestämmelserna om besiktning av varor. De har i domstol avgett en försäkran som varuinspektör. Anlitas särskilt för nybyggen.

Bostadsaktie

Ägandet av bostaden grundar sig på ägande av bostadsaktier. När du till exempel köper en lägenhet i ett flervåningshus äger du alltså inte väggarna och golven i bostaden, utan du äger de aktier som berättigar till besittning av bostaden i fråga.

Fristående hus

Fristående hus kallas på samma tomt belägna fristående bostadsbyggnader, som förvaltas genom bostadsaktiebolag eller enligt avtal om besittningsdelning.

Förkortningar i samband med lägenheter

mh = sovrum, alk = alkov, oh = vardagsrum, ah = bostadsrum, th = arbetsrum, rt = matplats, rh = matsal, tkh = brasrum/gillestuga, k = kök, ak/avok = öppet kök, bk = barskåp, kk = kokvrå, kt = kokskåp, kn = kokvrå, apuk= grovkök, tupak/tpk/tk = stugkök, pk/pienk= småkök,miniatyrkök, ph = tvättrum, pkh = omklädningsrum, s = bastu, lh = rum med bastuugn, kph = badrum, sh = duschrum, wc = toalett, wc-tila = toalettutrymme, et = förmak, khh = hushållsrum, ku/k.ull = vindsutrymme, vindsförråd, käyt = korridor, tekn/tt = tekniskt utrymme, tk =vindfång, var = förråd, vh = klädkammare, siiv/sk = städgarderob, pykk =tvättskåp/torkskåp, at = garage, ak = carport, ap = bilplats,parkeringsplats, avoin ter = terrass, p. parv = balkong, rp/r.parv = fransk balkong, l. parv = inglasad balkong

Skötselvederlag

Syftet med skötselvederlag är att täcka kostnaderna för underhåll av bostaden. Ägaren till en bostadsaktie betalar skötselvederlag. Kostnaderna för underhållet påverkas av byggnadens skick och underhållskostnader.

Bolagsvederlag

Bolagsvederlag = skötselvederlag + finansieringsvederlag. Bolagsvederlaget är en avgift som bestäms enligt grunder som definieras i bostadsaktiebolagets bolagsordning och som täcker bolagets utgifter.

Finansieringsvederlag

Med bolagslån avses en skuld som tas upp av ett husbolag och som tas ut som finansieringsvederlag, vilket ingår i bostadsägarnas bolagsvederlag. Låntagaren är alltså husbolaget och lånet delas upp (viktas) mellan bostadsaktiernas ägare för att betalas av dem. Vanligtvis tas ett finansieringsvederlag ut varje månad.

Disponentintyg

Disponentintyget är ett av bostadsaffärens viktigaste dokument. Av disponentintyget framgår vem som äger lägenheten. I disponentintyget finns bland annat information om husbolagets lån, utförda och planerade renoveringar och reparationer.

Bolagsordning

I lagen om bostadsaktiebolag föreskrivs att bostadsaktiebolag ska ha en bolagsordning. Bestämmelser om minimikraven på bolagsordningens innehåll finns i lagen om bostadsaktiebolag. I bolagsordningen ska bland annat nämnas var bolagets byggnader är belägna, lägenheternas storlek (yta), aktienummer, eventuell inlösningsklausul och lägenheternas användningsändamål samt grunderna för bestämmande av bolagsvederlaget.

Redogörelse för behov av underhåll

Utifrån redogörelsen för underhållsbehoven förs i husbolaget en diskussion om behovet av underhåll under de närmaste fem åren, vilket i väsentlig grad påverkar bolagsvederlagen. På basis av redogörelsen fattas dock inga egentliga beslut om att inleda reparationsprojekt. En utredning om underhållsbehoven är inte heller detsamma som ett beslut att genomföra de reparationsprojekt som behandlas i utredningen, utan beslut om varje renovering fattas separat vid senare bolagsstämmor.

PTS (förebyggande underhåll)

Långsiktig (underhålls)plan.

VVL eller LVIS-renovering

Förkortningen kommer från orden värme/vatten/luft. I den åtgärd som kallas rörrenovering förnyas husets centrala husteknik. Ofta används också termen linjesanering. I LVIS-renoveringen ingår inte bara VVI-renovering utan även elreparation. Ofta är det ekonomiskt lönsamt att kombinera rörrenovering och elrenovering.

Undersökningsplikt

Skyldighet att informera sig vid bostadsköpet har ålagts köparen. Köparen kan inte som fel åberopa en omständighet som han måste antas ha känt till innan köpet gjordes. Köparen kan därför inte åberopa ett fel som han borde ha upptäckt vid granskningen av bostaden. Bostaden ska inspekteras med iakttagande av sedvanlig omsorg innan avtalet undertecknas. Undersökningsskyldigheten omfattar alla utrymmen i bostaden som är tillgängliga utan hinder. Därför måste köparen också inspektera till exempel vindarna.

Informationsskyldighet

Försäljaren av en bostad är enligt lag skyldig att lämna väsentliga uppgifter. Säljarens skyldighet att lämna uppgifter är bunden av bestämmelsen om fel i bostaden. Enligt den finns det ett fel i bostaden, om säljaren före köpet har underlåtit att underrätta köparen om en sådan särskild omständighet som gäller bostaden och som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde antaga att han skulle få kännedom om, och försummelsen kan antas ha inverkat på köpet. Skyldigheten att lämna uppgifter omfattar alltså även eventuella fel i bostaden och andra omständigheter som sänker dess värde.

Köpeanbud

Fastighetsmäklaren har till uppgift att utarbeta ett skriftligt köpeanbud tillsammans med köparen.

Fastighetsförmedlingsföretaget ska ge köparen alla de uppgifter som kan påverka köparens beslut och förmedlingsföretaget är skyldigt att informera både säljaren och köparen om frågor som gäller köpeanbudet och godkännandet av det.

Handpenning

Ett belopp som räknas till säljaren till god och som avtalas i köpeanbudet har betalts som säkerhet för köpeanbudet. Om köpet ingås, ska handpenningen i sin helhet räknas som en del av köpesumman. Bestämmelserna om handpenning i lagen om bostadsköp är tvingande. Handpenningen kan vid köp av bostadsaktier utgöra högst 4% av köpesumman, inte av det skuldfria priset.

Avtalsvite/standardersättning

En före avtalet överenskommen påföljd för den händelse att någondera parten inte fullgör sin avtalsenliga skyldighet. Används både i anbud, föravtal och köpebrev. Används ofta i stället för handpenning. I anbudet kan antecknas ett villkor enligt vilket den part som separat underlåter att uppfylla ett villkor i det godkända anbudet, exempelvis inte undertecknar ett separat köpebrev senast vid en viss tidpunkt, eller på något annat sätt drar sig ur köpet, ska betala avtalsvite till den andra parten.

Försäljningspris

Med försäljningspris avses det begärda priset för ett objekt, som innehåller den köpeskilling som ska betalas i pengar, men inte en eventuell låneandel som hänför sig till objektet.

Köpeskilling

Med köpeskilling avses den köpesumma som ska betalas vid köpet och som inte omfattar de låneandelar som eventuellt belastar objektet.

Skuldfri köpeskilling

Prisbegäran för objektet som omfattar både den köpeskilling som ska betalas i pengar och en eventuell låneandel som belastar objektet. Den skuldfria köpeskillingen omfattar både den köpeskilling som ska betalas i pengar och den låneandel som eventuellt belastar objektet.

Överlåtelsevinst

Försäljningsvinsten, dvs. överlåtelsevinsten, uppstår i princip när en bostadsaktie eller fastighet säljs till ett pris som är högre än det ursprungliga anskaffningspriset.

Köpebrev

Köpebrev för bostad eller fastighet är ett avtal mellan köparen och säljaren, som alltid ska ingås skriftligen. Vid fastighetsköp ska köpebrevet uppgöras i enlighet med jordabalkens bestämmelser om dokumentets form (kräver köpvittnes närvaro). I köpebrevet antecknas bl.a. uppgifter om båda parterna samt föremålet för köpet jämte detaljer, köpeskillingen och detaljer om betalningen av den, tidpunkten för äganderättens övergång etc. De viktigaste villkoren i köpebrevet anges i det köpeanbud som ledde till köpet.

Överlåtelseskatt

Överlåtelseskatt är en skatt som betalas för överlåtelse av äganderätten till en fastighets eller ett bostadsaktiebolags aktier. Skatten utgör 2% av det skuldfria priset på aktierna i bostadsaktiebolaget och 4 % av köpeskillingen för fastigheter. En förstabostadsköpare behöver inte betala överlåtelseskatt.

Fastigheter

En självständig enhet för jordägande som ska antecknas som fastighet i fastighetsregistret. Fastigheten omfattar ett område som hör till fastigheten, andelar i samfällda områden och gemensamma särskilda förmåner samt servitutsrättigheter och enskilda särskilda förmåner som hör till fastigheten.

Outbrutet område

Ett avgränsat område från en fastighet, vilket ännu inte genom styckning har avskilts från fastigheten för att bli en självständig enhet.

Lagfartsbevis

Ett lagfartsbevis är en handling som utvisar registerenhetens äganderätt. Den innehåller uppgifter om lagfart som senast beviljats för fastigheten och om anhängig lagfartsansökan samt om annan anteckning i registret om förvärv av fastigheten, en del av den eller ett outbrutet område.

Gravationsbevis

Av gravationsbeviset framgår de inteckningar i fastigheten som registrerats i lagfarts- och inteckningsregistret, exempelvis elektroniska och skriftliga pantbrev, de särskilda rättigheter som registrerats på ansökan samt anmärkningar (till exempel utmätning). Gravationsbeviset innehåller dessutom registerenhetens basuppgifter såsom fastighetsbeteckning, registreringsdatum och areal.

Fastighetsregisterutdrag

Fastighetsregisterutdraget innehåller uppgifter om fastigheten och dess bildande.

I avsnittet basuppgifter i utdraget anges registerenhetens fastighetsbeteckning, namn, typ av registerenhet, kommun, registreringsdatum samt ett eventuellt upphörandedatum. I avsnittet finns registerenhetens nuvarande arealuppgifter, antalet parceller samt uppgift om arkivreferens. Arkivreferens avser den plats där handlingarna förvaras i arkivet hos varje myndighet som för fastighetsregister.

Fristående tillandning

Till följd av landhöjning, dränering eller uttorkning av vattendrag samt sänkning av vattennivån. Framför fastigheten bildas sålunda en tillandningsremsa, som i allmänhet inte tillhör fastigheten, utan ägaren till det angränsande vattenområdet. Om tillandningen medför olägenhet för ett ändamålsenligt nyttjande av strandområdet eller om tillandningen är ringa, kan ägaren till den fastighet som gränsar till strandområdet i de flesta fall lösa in den genom att hos Lantmäteriverket ansöka om en fastighetsförrättning – inlösning av tillandningen.

Samfällt område

Ett område som gemensant hör till två eller flera fastigheter med andelar enligt en viss grund.

En fastighet som kommunen äger och som i detaljplanen har bildats till gatuområde, torg eller gatutorg, rekreationsområde, trafikområde, riskområde, specialområde eller vattenområde eller en del därav och som har betecknats som samfällt område i fastighetsregistret.

Nybygge

Med nybygge avses en bostad eller fastighet som befinner sig i byggnadsfasen eller nyligen blivit färdig. I fråga om nya objekt avviker lagstiftningen t.ex. från handeln med begagnade bostäder. Byggherren ska lämna skyddsdokumenten antingen till RS-banken eller regionförvaltningsverket för förvaring samt ställa de lagstadgade säkerheterna för uppfyllandet av förpliktelserna både under byggnadsfasen och efter färdigställandet.

Bokningsavgift

Bokningsavgift betalas för bokning av en bostad vid förhandsmarknadsföring. Bokningsavgiften är inte bindande och återbetalas till fullo, om köparen avbokar sin bokning. Bokningsavgiften förpliktar inte heller byggherren att under förhandsmarknadsföringsfasen bygga ett objekt. Vid köp räknas bokningsavgiften till fullt belopp som en del av den betalda köpeskillingen.

Köpuppdrag

Kunden berättar för mäklaren om kriterierna för det hem kunden söker och ”anlitar på detta sätt mäklaren att hitta ett hem som överensstämmer med kundens önskemål”. I ärendet ingås ett avtal om köpuppdrag med förmedlingsföretaget. Detta gör det möjligt för köparen att bekanta sig med bostäder som inte finns i bostadsportaler eller försäljningsannonser.

Samtycke

Det vanligaste samtycke som krävs vid försäljning av en bostad är samtycke av maken. Vi behöver ett separat dokument.

Fullmakt

Fullmakten är en handling genom vilken en person kan bemyndiga en annan person att handla på hans eller hennes vägnar. Du kan till exempel behöva använda fullmakten om du befullmäktigar en annan person att sälja eller köpa en bostad/fastighet åt dig.

Aktiebrev

Aktiebrevet är ett bevis på aktieinnehav. Framför allt har det traditionellt, före den digitala tiden, setts som ett mycket viktigt och relevant dokument som bevis på en persons aktieinnehav.

Från och med början av 2019 har alla nya bostadsaktiebolag redan grundats digitalt och deras bostadsaktieböcker har inte längre tryckts. Innehav och pantsättningar registreras direkt i Lantmäteriverkets (MML) lägenhetsdatasystemet.

Pantbrev

Pantbrevet är ett intyg över en fastställd inteckning. I pantbrevet antecknas bland annat föremålet för inteckningen, inteckningens belopp och den dag då ansökan blev anhängig. Fastighetens ägare/försäljare överlåter vanligen pantbrevet till borgenären som säkerhet för lånet. Innehavaren av panträtten har rätt att få tillgång till betalningen av fastighetens värde upp till det belopp som antecknats i pantbrevet. Pantbrevet gäller för evigt eller tills det makuleras. Pantbrevet är numera i regel elektroniskt.

Digital bostadshandel DIAS

I DIAS undertecknas bostadsköpen och avtalen om de olika parternas skyldigheter digitalt.

I den digitala bostadshandeln sköter bankerna de avgifter som behövs, överföringen av aktiebreven och överföringsanteckningarna. Fördelen med digital handel är att handelsparterna inte samtidigt behöver komma till banken för att sköta sina ärenden. På så sätt blir tidtabellen enklare och affärerna snabbare och smidigare skötta.

Konditionsbesiktning

I princip en sensorisk metod som inte gör ingrepp i konstruktionen. Vanligast i vid bostadsköp. Eventuella rekommendationer om fortsatta undersökningar.

Konditionsundersökning

En konditionsundersökning är en undersökning som är noggrannare än bedömningen av konditionen och som baserar sig på mätningar och exempelvis laboratorieundersökningar och ofta kräver åtgärder som gör ingrepp i konstruktionen.

Kartläggning

I princip för att undersöka en enskild skada eller ett enskilt problem (fuktighetskartläggning).

Konditionsbedömning

En undersökning av byggnadens strukturella skick baserad på visuell observation utan ingrepp i konstruktionerna. För att få utgångsdata för underhållsplanering.

Anvisning om god mäklarsed

I förmedlingslagstiftningen föreskrivs att god förmedlingssed ska iakttas i all förmedlingsverksamhet. I lagen bestäms inte närmare vad som avses med god förmedlingssed i praktiken. God förmedlingssed är en flexibel norm som utformas oavbrutet. Den påverkas bland annat av domstolsavgöranden, konsumenttvistenämndens rekommendationer, myndigheternas anvisningar och vedertagen praxis på området.

Konsumenttvistenämnden

En opartisk skiljedomare. Konsumenttvistenämnden är en opartisk och oberoende skiljedomare i tvister. Nämnden utfärdar rekommendationer för lösning av rättsliga tvister mellan konsumenter och företag. Av Konsumenttvistenämnden kan också begäras ett avgörande i tvister som gäller försäljning och uthyrning av en bostad.

RFV

Regionförvaltningsverket sköter verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter i enlighet med finsk lagstiftning.

NTM-centralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillståndsmyndighet.

Avtal om besittningsfördelning

Ett avtal om besittningsfördelning ingås om förvaltningen av byggnaderna på fastigheten mellan fastighetens samägare. På så sätt görs det möjligt för ägarna att sinsemellan komma överens om nyttjanderätten till fastigheten. Ett avtal om besittningsfördelning är ett bra sätt att klargöra vilka rättigheter till fastigheten varje ägare till samfälligheten har och vilken andel som tillkommer var och en. Detta kan även registreras hos lantmäteriverket. Ett avtal om besittningsfördelning gör det möjligt för alla ägare att fritt förfoga över sin andel. Ett typiskt exempel på den fastighet där avtal om besittningsfördelning har ingåtts är ett parhus där man genom avtalet kommer överens om bostadsspecifikt och gemensamt ansvar för vardera parten.

Avtal om gemensamma arrangemang

Avtal om gemensamma arrangemang gäller till exempel byggprojekt som omfattar flera fastigheter eller hela kvarter på en gång. Avtalet gäller även projekt för tilläggs- och kompletteringsbyggande, där ett nytt bostadsaktiebolag reser sig i kvarteret vid sidan av den gamla fastigheten. Även om avtalet om gemensamma arrangemang inte egentligen påverkar boendets vardag, är det bra för en delägare att förstå termens innehåll på allmän nivå. Oftast finns termen i bostadsbroschyrerna.